بایگانی

  • ماهواره
    در مراسم امحای 100 هزار گیرنده ماهواره مطرح شد

    انتقاد سردار نقدی از عملکرد وزارت ارشاد درباره شبکه های ماهواره ای