بایگانی

  • manovr950915005
    همزمان با مدارس کل کشور؛

    برگزاری مانور زلزله در مدارس فریدونشهر /تصاویر