بایگانی

  • شهردار نطنز
    شهردار نطنز:

    رشد بودجه شهرداری منوط به فروش اموال نشد