بایگانی

  • IMG15110414
    عدنان زادهوش؛

    مقابله با نفوذ و تفکر صهیونسیتی بصیرت افزایی و عقلانیت است