بایگانی

  • 4019
    انوشه و فرهادی، هیچکدام نماینده فرهنگ ما نیستند؛

    اسکار؛ جایزه ای که به سیاه نمایی های «فروشنده» داده شد