بایگانی

  • boy-watching-tv
    تاثیر انیمیشن ها بر رفتار و روان کودکان؛

    انیمیشن هایی که سنخیتی با ارزش های ما ندارند