بایگانی

  • MDG :  China in Africa : Xi Jinping Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)
    چین و اهداف بلند مدت در آفریقا؛

    استفاده سران آفریقایی از کمک چین برای جلب حمایت های سیاسی