بایگانی

  • بررسی سند 2030
    گزارش از نشست بررسی سند توسعه‌ی ۲۰۳۰؛

    نفوذ به کشورها با شعارهای زیبا

  • IMG19485478
    اهمیت نفوذ ونفوذی ؛

    حاج سعید قاسمی از اهمیت نفوذ میگوید / فیلم