بایگانی

  • IMG_3092
    امام جمعه چادگان:

    لزوم رعایت انصاف در انتقادها/ بررسی متن توافق هسته ای باعث تفرقه نشود

  • IMG_0607
    امام جمعه چادگان:

    شهر چادگان مصلای نماز جمعه ندارد