بایگانی

  • 1
    در ستاد مردمی بازسازی واقعه غدیر خوانسار مطرح شد؛

    بازسازی واقعه غدیر نمایش ولایت مداری و عمل به وصیت رسول الله است