بایگانی

  • img_3836
    اواخر فصل پائیز و پنبه چینی

    برداشت پنبه در ورزنه / تصاویر