بایگانی

  • سانتریفیوژ
    swu یا "سو" چیست؟

    ۱۹۰ هزار سو یعنی چند ماشین سانتریفیوژ؟

پیشنهاد سردبیر