بایگانی

  • Frostbite-Fingertips-Dan-Darley
    اورژانس شهرستان برخوار اعلام کرد:

    قطع 4 انگشت کارگرجوان 32ساله

  • 02__f352272a
    توسط تکنسین های اورژانس بخوار انجام شد؛

    بازگشت به زندگی کودک یک ماهه