بایگانی

  • فوریت های پزشکی نطنز - مخلصی
    در سه ماهه اول سال؛

    48 درصد تماس ها با 115 نطنز غیر اورژانسی بود