بایگانی

  • 13911014000162_PhotoA

    ۵ برابر بودجه یک کشور آفریقایی ارز در دست مردم است.