بایگانی

  • khajeh-karimi
    امام جمعه خوانسار:

    پرداختن به مسائل فرعی ما را عقب نگه می دارد