بایگانی

  • alalam_635955377624737516_25f_4x3
    جنایات داعش :

    اولین فیلم منتشر شده از خلبان سوری که توسط داعش اسیر شد/ فیلم