بایگانی

  • حمد بن فیصل ابوساق
    بعد از جلسه اضطراری پادشاه سعودی ،

    اولین وزیر شیعه در عربستان منصوب شد!