بایگانی

  • isfahan
    در دیدار دبيرکل سازمان همکاري هاي اسلامي با استاندار اصفهان مطرح شد؛

    اصفهان به عنوان پايتخت گردشگری جهان اسلام انتخاب و معرفی گردد