بایگانی

  • 9-15-2013 11-05-56 AM

    وقتی اوباما دنیا را بازیچه می گیرد !