بایگانی

  • ویتالی چورکین
    خبرگزاری «ایتارتاس» ؛

    مسکو: هرگز بر سر سوریه و اوکراین معامله نمیکنیم