بایگانی

  • n00107915-r-b-005
    مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان:

    اصفهانی ها امسال بیش از 3 میلیارد تومان صدقه داده اند