بایگانی

  • 1
    با تداوم مشکلات و کاهش انگیزه کشاورزان؛

    خشکسالی سیب سمیرم را هم به ورطه نابودی می کشاند