بایگانی

  • photo_2017-05-15_20-04-16-365x219
    حاشیه‌های پر رنگ تبلیغات شوراها؛

    مِزون و آرایشگاه یا تبلیغات برای شورای شهر!؟