بایگانی

  • gplshahr
    امام جمعه گلشهر:

    آمریکا و اسرائیل دشمنان واقعی اسلام هستند