بایگانی

  • کمساری
    مسئول فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

    تبلیغ هنرمندانه دین با تبلیغ هنری دین متفاوت است