بایگانی

  • جعفر-عسگری-رئیس-شورای-هماهنگی-تبلیغات-اسلامی-استان-اصفهان
    رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

    شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وامدار هیچ گروه سیاسی نیست