بایگانی

  • تب کریمه کنگو
    رئیس شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر خبر داد؛

    مشاهده تب کریمه کنگو در فریدونشهر