بایگانی

  • IMG_2989_resize
    رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان:

    توسعه مکانی و اشتغال دو مشکل ناشی از مجاورت چمگردان با صنایع است