بایگانی

  • اهواز
    به منظور بررسی تاثیر موضوع تجزیه طلبان خوزستان بر نفوذ ایران در کشورهای عربی؛

    نشست سیاسی گروهک تروریستى “جنبش عربی آزادیبخش اهواز” برگزار شد