بایگانی

  • 101013
    معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان:

    دانشگاه ها نتوانسته اند دانش هاي بومی خود را به مرحله كاربردي برسانند