بایگانی

  • 219931_122
    واكنش یک كارشناس حوزه زنان به كلي‌گويي هاي خانم معاون:

    دولت به جای خرید هواپیما پول بیمه زنان خانه دار و مرخصی زایمان را بدهد