بایگانی

  • سازش با دشمن هیهات من الذله
    یادداشت

    خنجر شمر را قهرمان‌های صلح تیز کردند