بایگانی

  • film
    نمایش خوبی و بدی و درصد بیشتر بدی ها؛

    تحول اساسی در سوژه یابی فیلم و سریال یک ضرورت است