بایگانی

  • 21
    تعزیه خوان قدیمی برخوار:

    برخی تا پول به حسابشان واریز نشود، تعزیه نمی خوانند/ عشق امام حسین(ع) حُرخوانم کرد