بایگانی

  • 2223018-b
    پیامدهای تعطیلی آمریکا ادامه دارد

    شلیک ۲۰ گلوله مقابل دادگاه فدرال «ویرجینیای غربی»