بایگانی

  • Shutdown-Time

    دولتی در حال Shut down

  • 18308

    آمریکا دیگر رهبر جهان نیست

  • amrica

    تعطیلی دولت آمریکا تحریم‌ ها علیه ایران را مختل می‌کند