بایگانی

  • تصویری از شهرک‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین
    واکنش اروپا به شهرک سازی صهیونیست ها؛

    اتحادیه اروپا: طرح‌های جدید شهرک‌سازی، تهدید روابط با اسرائیل