بایگانی

  • card-registration
    رئیس اداره پست شهرستان تیران خبر داد:

    ۲۷هزار کارت ملی هوشمند در تیران و کرون صادر شده است

  • IMG_5851_1
    رئیس اداره پست تیران و کرون:

    مردم تیران برای تعویض کارت ملی سریع‌تر اقدام کنند