بایگانی

  • 7
    در دیدارهای جداگانه مطرح شد؛

    از تصویب طرح جامع شهری تا تغییر اقلیم خوانسار

  • 5195846_454
    نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس:

    همه شهرستان های استان با تغییر اقلیم مواجه شده اند