بایگانی

  • کيسه هاي شن و نمک
    شهردار نطنز خبر داد:

    کیسه های مخلوط شن و نمک در سطح شهر نطنز توزیع می شود