بایگانی

  • Vater-Mark-26576767
    مدیر عامل تنها شرکت نفت جامد و دوغاب ترمیم در کشور:

    عدم حمایت مالی دولت، کمر شرکت های تولیدی را خم کرد