بایگانی

  • ردکارپت عطاران
    برند توالتی‌ و عقده‌های یک فیلمساز مرعوب غرب !

    ردکارپت عطاران؛ “ایرانی تروریست” در مقابل “تفاخر غرب “!