بایگانی

  • ImamJomeFr001
    امام جمعه فریدونشهر:

    مسئولان بی‌عرضگی خود را با بی‌حرمتی به اقوام نپوشانند