بایگانی

  • ذوب آهن
    با حضور دو روزه هیات اعزامی از تهران صورت گرفت:

    تشکیل جلسه برای بررسی حادثه ذوب آهن

  • ذوب آهن
    رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان خبر داد :

    انتقال مصدومان حادثه کارخانه ذوب آهن به تهران