بایگانی

  • 96-10-13-1829
    روایت پدر شهید آروی از حادثه سانچی؛

    حادثه نفتکش سانچی بی سابقه بود

  • world_ni_1601_p24a_nurilyanna_1
    پاسخ به ابهامات یک حادثه؛

    حادثه سانچی از زبان دریانورد فریدونشهری