بایگانی

  • 138808262240_IM_0881095128
    وصله‌ای ناجور برای کلانشهرها،

    روایت صاحب نیوز از حاشیه های حاشیه نشینی در اصفهان!