بایگانی

  • هوادار ذوب آهن
    مصاحبه هایی که تاسف برانگیز است؛

    ذوب آهن با دمپایی پاره و دیش ماهواره به جایی نمی رسد!