بایگانی

  • 4hashiyee
    20اردیبشهت در خوانسار:

    حاشیه های یک روز خوانساری/ عکس

  • 3khansar
    گزارش تصویری:

    روز خوانسار چهره شهر را تغییر داد/ تلاش های شهرداری برای بزرگداشت خوانسار