بایگانی

  • n00034254-r-b-002
    رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان عنوان کرد:

    در چین بهترین فضا برای تبلیغ دین اسلام فراهم است